Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma d'Andalucía

Normativa: Art. 23 bis de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Els residents de la Comunitat Autònoma d'Andalucía aplicaran els següents imports en concepte de mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim del contribuent

 • 5.790 € anuals amb caràcter general.

 • Més 1.200 € anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.460 € anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendents

 • 2.510 € anuals pel primer descendent.

 • 2.820 € anuals pel segon.

 • 4.170 € anuals pel tercer.

 • 4.700 € anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.920 € anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.200 € anuals per cada ascendent major de 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • Més 1.460 € anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents

 • 3.130 € anuals per cada contribuent o ascendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.390 € anuals per cada contribuent o ascendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.130 € anuals per cada contribuent o ascendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat del contribuent i/o ascendent

Despeses d'assistència

Quantia total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.130 €

3.130 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.130 €

3.130 €

6.260 €

Igual o superior al 65%

9.390 €

3.130 €

12.520 €