Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Castilla y León

Normativa: Art. 1 bis Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Els residents de la Comunitat Autònoma de Castilla y León aplicaran els mateixos imports del mínim del contribuent, per descendents i ascendents i per discapacitat que fixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF