Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Normativa: Art. 2 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Els residents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicaran els següents imports en concepte de mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim del contribuent

 •  6.105 euros anuals  per un import del mínim per contribuent general

 • Més 1.265 euros anuals  per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.540 euros anuals  per contribuent major de 75 anys.

Mínim  pel segon,  el mínim pel tercer i el mínim pel quart i següents descendents

 • 2970  euros anuals  pel segon descendent.

 • 4.400 euros anuals  pel tercer descendent.

 • 4.950 euros anuals  pel quart descendent i següents.

Mínim per ascendents

 • 1.265 euros anuals  per cada ascendent de més de 65 anys o amb discapacitat.

 • Més 1.540 euros anuals  per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat  del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.300 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.900 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.300 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat

Despeses assistència

Total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.300 €

3.300 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.300 €

3.300 €

6.600 €

Igual o superior al 65%

9.900 €

3.300 €

13.200 €

Per a contribuents morts abans del 26 de novembre de 2023

Mínim del contribuent

 • 6.105 € anuals  amb caràcter general.

 • Més 1.265 € anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.540 € anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per al tercer, el quart i els següents descendents

 • 4.400 € anuals pel tercer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • 4.950 € anuals pel quart descendent i següents.

Mínim per discapacitat

 • 3.300 € anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.900 € anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.300 € anuals per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat

Despeses assistència

Total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.300 €

3.300 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.300 €

3.300 €

6.600 €

Igual o superior al 65%

9.900 €

3.300 €

13.200 €