Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Madrid

Normativa: Arts. 2, 2 bis, 2 ter i 2 quater Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Els residents de la Comunitat de Madrid  aplicaran els següents imports en concepte de mínim del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim del contribuent

 • 5.956,65 euros anuals  amb caràcter general

 • Més 1.234,26 euros anuals  per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment, 1.502,58 euros anuals  per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendent s

 • 2.575,85 euros anuals  pel primer descendent.

 • 2.897,83 euros anuals  pel segon.

 • 4.400 euros anuals  pel tercer.

 • 4.950 euros anuals  pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en  3.005,16  euros anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.234,26 euros anuals.

 • Més 1.502,58 euros anuals  per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.219,81 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.659,44 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.219,81 euros anuals  en  concepte de despeses d'assistència per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat del contribuent i/o ascendent

Despeses d'assistència

Quantia total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.219,81 €

3.219,81 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.219,81 €

3.219,81 €

6.439,62 €

Igual o superior al 65%

9.659,44 €

3.219,81 €

12.879,25 €