Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Persones amb discapacitat

Normativa: Art. 72 Reglament  IRPF.

Tenen la consideració de persones amb discapacitat, a l'efecte de  l' IRPF,  els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El grau de discapacitat haurà d'acreditar-se  mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO ) o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes.

Quant a la regulació del procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, es va aplicar fins al 19 d'abril de 2023 el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre i a partir d'aquella data el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre (BOE  de 20 d'octubre), que va entrar en vigor als sis mesos de la seva publicació al BOE  .

Els contribuents que amb anterioritat al 20 d'abril de 2023, tinguessin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% conforme al procediment establert en el Reial decret 1723/1981, de 24 de juliol, o en el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, no necessitaran un nou reconeixement. Quan es realitzi la revisió d'aquestes valoracions, d'ofici o a instàncies de part, serà quan s'aplicarà el que preveu el nou Reial decret 888/2022. Vegeu sobre això la disposició transitòria primera del Reial Decret Esmentat 888/2022.

No obstant això, es considerarà afectat un grau de discapacitat igual o superior al 33% :

  • En el cas de pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i

  • En el cas de pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% :

  • Quan es tracti de persones de la qual incapacitació hagi estat declarada en virtut de resolucions judicials anteriors a la Llei 8/2021 (mentre no s'hagués dictat una nova resolució judicial que les substituís per noves mesures adaptades a la Llei 8/2021).

  • Quan es tracti de persones amb discapacitat per a les quals s'hagi establert la curatela representativa en virtut de resolucions judicials dictades amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 (tant en resolucions judicials relatives a casos de noves situacions, com en resolucions judicials dictades en substitució d'unes altres resolucions anteriors a aquesta Llei 8/2021).

    Tingui-se en compte que, a partir del 3 de setembre de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, la  incapacitació judicial  desapareix i, en conseqüència, la figura de l'incapaç, essent substituïda per una resolució judicial que determini els actes per als quals la persona amb discapacitat requereixi el suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica.

    Aquesta desaparició afecta a l'article 60.3 de la Llei de l'IRPF i, en el mateix sentit, a l'article 72.1 del seu Reglament, pel que fa a la forma d'acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

La necessitat d'ajuda de terceres persones  per desplaçar-se al seu lloc de treball o per desenvolupar el mateix, o la mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius, haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució de  l' IMSERSO  o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de les discapacitats, basant-se en el dictamen emès pels Equips de Valoració i Orientació dependents de les mateixes.

El reconeixement d'un dels graus de dependència que té en compte l'article 26.1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, es correspon amb un altre àmbit competencial que no respon a les exigències de l'article 72 del Reglament de  l' IRPF  i, per tant, no acredita aquesta.