Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Reducció per tributació conjunta

Normativa: Art. 84.2.3º i 4a Llei  IRPF 

Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges

En declaracions conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges  no separats legalment i, si n'hi hagués, els fills menors que convisquin, així com els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, mentre no es dicti una nova resolució judicial que la substitueixi o, si escau, els fills majors d'edat amb discapacitat per als quals s'estableixi la curatela representativa quan aquesta sigui exercida per la persona o persones a les que els correspondria la pàtria potestat si el fill fora menor d'edat,  la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.

Unitats familiars monoparentals

En declaracions conjuntes d'unitats familiars monoparentals, és a dir, les formades, en els casos de separació legal o quan no existeixi vincle matrimonial, pel pare o la mare i tots els fills menors o majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada (o a curatela representativa) que convisquin amb un o una altra,  la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals.

No s'aplicarà aquesta reducció quan el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.

La reducció que procedeixi de les comentades s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general, sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.