Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Rendiments d'activitats econòmiques

Normativa: Arts. 30.2.5ª.a), 32.2.1º i 2n de la Llei de l'IRPF i 26 del Reglament de l'IRPF

En  estimació directa tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net amb un límit de 1.500 €, les primes d'assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge e fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, quan es tracti de persones amb discapacitat.

Així mateix, per determinar el rendiment net reduït pel mètode d'estimació directa, els treballadors autònoms econòmicament dependents o amb un únic clienta no vinculat, que compleixin determinats requisits poden aplicar la reducció establerta (2000 € i l'addicional per rendiments nets inferiors a 14.450 €). A més, si són persones amb discapacitat, poden dur a terme una reducció addicional a les anteriors de 3.500 € anuals, amb caràcter general, o de 7.750 € si acrediten necessitar ajuda de terceres persones, mobilitat reduïda o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

El mètode d'estimació objectiva, té en compte les següents reduccions per a l'aplicació dels mòduls:

  • Mòdul de personal no assalariat: el personal no assalariat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% es computarà al 75%  (situació existent a la meritació de l'impost).

  • Mòdul de personal assalariat: el personal assalariat que sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% es computarà en un 40%. Si s'obté el grau de discapacitat durant el període impositiu, el còmput del percentatge s'efectuarà respecte de la part del període en la que es donin aquelles circumstàncies.

  • Índex corrector per inici de nova activitat: Quan els contribuents tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, els índexs correctors aplicables seran del 0,60 si es tracta del primer any de l'exercici de l'activitat, o del 0,70 si es tracta del segon.