Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Vehicles

S'aplicarà el tipus d'IVA del 4% a les següents operacions:

 1. Les entregues, adquisicions intracomunitàries o importacions dels següents vehicles  (article 91. Dos. 1. 4t de la Llei 37/1992 i article 26 bis. Dos. 2 del Reial decret 1624/1992):

  • Vehicles per a persones de mobilitat reduïda, entenent-se com a tal, d'acord amb el Reial decret legislatiu 6/2015, el “Vehicle de la qual tara no sigui superior a 350 kg, i que, per construcció, no pot assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectat i construït especialment (i no merament adaptat) per a l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. Quant a la resta de les seves característiques tècniques se'ls equipararà als ciclomotors de tres rodes.”

  • Cadires de rodes per a ús exclusiu de persones amb discapacitat.

  • Autotaxis o autoturismes especials destinats a ser utilitzats per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes, directament o prèvia la seva adaptació.

  • Vehicles de motor que, prèvia adaptació o no, hagin de transportar habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, independentment de qui sigui el conductor dels mateixos.

  En els dos últims casos es requereix el previ reconeixement de l'Administració tributària del dret de l'adquirent abans d'efectuar la compra del vehicle. (*)

  S'haurà d'acreditar que la destinació del vehicle és el transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda. Entre altres mitjans de prova seran admissibles els següents:

  1. La titularitat del vehicle a nom de la persona amb discapacitat.

  2. Que l'adquirent sigui cònjuge de la persona amb discapacitat o teniu una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

  3. Que l'adquirent estigui inscrit com a parella de fet de la persona amb discapacitat en el Registre de parelles o unions de fet de la Comunitat Autònoma de residència.

  4. Que l'adquirent tingui la condició de tutor, representant legal o guardador de fet de la persona amb discapacitat.

  5. Que l'adquirent demostri la convivència amb la persona amb discapacitat mitjançant certificat d'empadronament o per tenir el domicili fiscal en la mateixa habitatge.

  6. En cas que el vehicle sigui adquirit per una persona jurídica, que la mateixa estigui desenvolupant activitats d'assistència a persones amb discapacitat o, si escau, que compti dins la seva plantilla amb treballadors amb discapacitat contractats que utilitzin habitualment el vehicle.

  Requisits:

  El tipus del 4% s'aplicarà a  l'entrega, adquisició intracomunitària o importació dels vehicles per al transport habitual de persones amb mobilitat reduïda o per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes sempre que concorrin els següents requisits:

  • Que hagin transcorregut  com a mínim quatre anys  des de l'adquisició d'un altre vehicle en anàlogues condicions.

   No obstant això, aquest requisit no s'exigirà en el supòsit de sinistre total dels vehicles, certificat per l'entitat asseguradora o quan es justifiqui la baixa definitiva dels vehicles.

   Tampoc s'exigirà aquest requisit per als vehicles adquirits per al transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda,  per persones jurídiques o entitats que prestin serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència  a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, així com serveis socials a què es refereix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sempre que es destinin al   transport habitual de diferents grups definits de persones o a la seva utilització en diferents àmbits territorials o geogràfics  d'aquells que van donar lloc a l'adquisició o adquisicions prèvies.

   En qualsevol cas, l'adquirent haurà de justificar la concurrència d'aquestes condicions diferents de les que es van produir en l'adquisició de l'anterior vehicle o vehicles.

  • Que no siguin objecte d'una  transmissió posterior per actes entre vius durant el termini de quatre anys següents a la seva data d'adquisició.

  A l'efecte de l'aplicació del tipus del 4% d'IVA, es consideraran persones amb discapacitat aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. El grau de discapacitat o la mobilitat reduïda hauran d'acreditar-se mitjançant certificació o resolució expedida per l'Institut de Gent gran I Serveis socials (IMSERSO) o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent.

 2. Els serveis de reparació dels següents vehicles  (article 91. Dos. 2. 1r de la Llei 37/1992 i Reial decret legislatiu 6/2015):

  • Vehicles  per a persones de mobilitat reduïda, entenent-se com a tal, d'acord amb el Reial decret legislatiu 6/2015 el “Vehicle de la qual tara no sigui superior a 350 kg, i que, per construcció, no pot assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectat i construït especialment (i no merament adaptat) per a l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. Quant a la resta de les seves característiques tècniques se'ls equipararà als ciclomotors de tres rodes."

  • Cadires de rodes  per a ús exclusiu de persones amb discapacitat.

 3. Els serveis d'adaptació (no inclou els serveis de reparació) dels següents vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda  (article 91. Dos. 2. 1r de la Llei 37/1992):

  • Autotaxis i autoturismes per al transport de persones amb discapacitat.

  • Vehicles de motor per al trasllat habitual de persones amb mobilitat reduïda, independentment de qui sigui el conductor dels mateixos.


(*) Per fer la sol·licitud i aportar la documentació entre al següent enllaç: (Tornar)

Reconeixement del dret