Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Béns adquirits d'un altre país de la Unió Europea o importats en benefici de persones amb discapacitat

Normativa: Article 26. Dos i article 45 de la Llei 37/1992

Estaran exemptes de l'IVA les adquisicions intracomunitàries i importacions de béns especialment concebuts per a l'educació, el treball o la promoció social de les persones amb discapacitat, efectuades per institucions o organismes degudament autoritzats que tinguin per activitat principal l'educació o assistència a aquestes persones, quan es remetin gratuïtament i sense fins comercials a les esmentades institucions o organismes.

L'exempció s'estendrà a les importacions dels recanvis, elements o accessoris dels esmentats béns i de les eines o instruments utilitzats en el seu manteniment, control, calibrat o reparació, quan s'importin conjuntament amb els béns o s'identifiqui que corresponguin a ells.

Els béns importats amb exempció podran ser prestats, llogats o cedits, sense ànim de lucre, per les entitats o establiments beneficiaris a les persones amb discapacitat, sense pèrdua del benefici de l'exempció.