Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Serveis d'assistència social prestats per entitats de Dret Públic o establiments privats de caràcter social

Normativa: Article 20. U. 8è de la Llei 37/1992

Estan exempts de l'IVA els serveis d'assistència social a persones amb discapacitat prestades per entitats de Dret Públic o entitats o establiments privats de caràcter social amb els requisits establerts en la normativa de l'impost.

L'exempció comprèn la prestació dels serveis d'alimentació, allotjament o transport accessoris dels anteriors prestats per aquests establiments o entitats, amb mitjans propis o aliens.

Es consideren establiments de caràcter social :

Aquells establiments en els que concorrin els següents requisits:

  • Mancar de finalitat lucrativa

  • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran de ser gratuïts.