Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma d'Aragón

  • Deducció de 200 € per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

    Aquesta deducció és compatible amb les deduccions “Per naixement o adopció del tercer fill o successius” i “Per adopció internacional de nens”.

    D'altra banda, és incompatible amb la deducció “Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants”.

  • Deducció de 150 € per l'atenció de persones dependents (ascendent major de 75 anys i ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% sigui quin sigui la seva edat) que convisquin amb el contribuent com a mínim durant la meitat del període impositiu sempre que es compleixin els restants requisits i condicions establerts per a l'aplicació de la deducció.