Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Canàries

 • En la deducció per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició del seu primer habitatge habitual, s'estableixen percentatges de deducció i quanties màximes incrementades quan el descendent tingui una discapacitat:

  • Igual o superior al 33%, 2% de la quantitat donada, amb un màxim de 480 €.

  • Igual o superior al 65%, 3% de la quantitat donada, amb un màxim de 720 €.

 • Per cada fill nascut o adoptat que tingui una discapacitat igual o superior al 65%, es pot deduir de la quota íntegra autonòmica, addicionalment a les quantitats establertes amb caràcter general, la quantitat de 400 €, si es tracta del primer o segon fill amb aquella discapacitat, o 800 € si es tracta del tercer o posterior fill amb aquella discapacitat, si compleixen els requisits exigits.

 • Per cada contribuent amb un grau de discapacitat superior al 33% s'estableix una deducció de 300 € sempre que compleixin els restants requisits exigits.

 • Per a famílies monoparentals amb fills majors d'edat amb discapacitat, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anul·lis, excloses les exemptes, superiors a 8.000 € o depenguin econòmicament d'ell i estiguin internats en centres especialitzats, s'estableix una deducció de 100 € sempre que compleixin els restants requisits exigits.

 • La deducció per família nombrosa és de 1.000 € per a famílies nombroses de categoria general, o de 1.100 € de categoria especial (450 € o 600 € aplicables amb caràcter general), quan algun dels cònjuges o descendents amb dret al mínim familiar tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% sempre que es compleixin els restants requisits exigits.

 • Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat s'estableix el percentatge del 10% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu, sigui quin sigui el seu import.

 • El 10% de les despeses i honoraris professionals abonats durant el període impositiu per la prestació de serveis realitzada pels qui tinguin la condició de professionals metges o sanitaris, excepte farmacèutics, conforme al que disposen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, per motiu de la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

  S'incrementen en 100 €, les quanties fixades com a límit, quan el contribuent tingui una discapacitat, i acrediteu un grau igual o superior al 65%.

 • Per familiars dependents amb discapacitat, 500 € per cada ascendent o descendent amb una discapacitat superior al 65%, que generi dret al mínim per discapacitat i compliu els requisits exigits.

 • Per mínim personal, familiar i per discapacitat per a residents en la illa de La Palma durant l'any 2021 si es compleixen els requisits exigits en relació amb l'erupció volcànica: 9% sobre la base constituïda pel 10% de cadascuna de les quanties corresponents al mínim del contribuent i als mínims per descendents, ascendents i discapacitat.

  Aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 19 de setembre de 2021.

 • El 35% de les despeses abonades en l'exercici per contribuents residents en la Illa de La Palma, que compleixin els requisits exigits. Aquesta deducció està subjecta a uns límits màxims import del qual, en cas de tributació individual, s'incrementa en 100 euros quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65%, sempre que compleixin els restants requisits exigits.