Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Cantabria

 • Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden aplicar la deducció del 10% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per arrendament de l'habitatge habitual independentment de la seva edat (amb caràcter general es requereix ser menor de 35 anys o major de 65), amb el límit màxim de 300 € en tributació individual i 600 € en tributació conjunta, si compleixen els requisits exigits.

  Aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per contractes d'arrendament d'habitatges situats en zones de Cantabria en risc de despoblament i que constitueixin o constitueixin l'habitatge habitual de l'arrendatari”.

 • Per cada ascendent o descendent, cònjuge o germà, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% pot aplicar-se una deducció de 100 €, si compleixen els requisits exigits.

  Per descendent menor de 3 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, serà procedent aplicar una deducció de 100 euros per descendent i d'altres 100 euros per discapacitat. De forma anàloga cap ser procedent amb els ascendents.

 • El 15% de les quantitats satisfetes en obres realitzades en qualsevol habitatge o habitatges de la seva propietat sempre que estiguin situada a la Comunitat de Cantabria, o en l'edifici en el que l'habitatge es trobi, i que tinguin per objecte algun dels establerts en l'article 2.3 del Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria si compleixen els requisits exigits.

  La deducció tindrà un límit anual de: 1.000 € en tributació individual i 1.500 € en cas de tributació conjunta, incrementant-se en 500 € en tributació individual quan el contribuent tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  En tributació conjunta l'increment serà de 500 € per cada contribuent amb aquesta discapacitat.

  Les quantitats satisfetes en l'exercici i no deduïdes per excedir el límit anual, podran deduir-se en els dos exercicis següents.

 • 15% de les quantitats donades a associacions domiciliades en la Comunitat Autònoma de Cantabria que compleixin els requisits de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que persegueixin entre els seus fins el suport a persones amb discapacitat.

 • 10% de les despeses i honoraris professionals, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar, abonats durant l'any per la prestació de serveis sanitaris per motiu de malaltia, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, quan aquests honoraris no estiguin coberts per la Seguretat Social, Mútua o entitat asseguradora corresponent del contribuent.

  La deducció tindrà un límit anual de: 500 € en tributació individual i 700 € en tributació conjunta, incrementant-se en 100 € en tributació individual quan el contribuent tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  En tributació conjunta l'increment serà de 100 € per cada contribuent amb aquesta discapacitat.

 • Per a famílies monoparentals 200 euros anuals per al titular de la família monoparental si els fills són menors i també per a fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, si compleixen els requisits exigits.