Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha

 • Per família nombrosa, quan algun dels cònjuges o descendents tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% 300 € si la família nombrosa és de categoria general i 900 € si és de categoria especial.

 • 200 euros per la família monoparental formada per la mare o el pare separats legalment o sense vincle matrimonial i les filles e fills majors d'edat que tinguin establertes alguna de les mesures de suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica d'acord amb la legislació civil.

 • Els contribuents amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65%, poden deduir-se de la quota íntegra autonòmica la quantitat de 300 €, si compleixen els requisits exigits.

  Per cada ascendent o descendent que generi el dret al mínim per discapacitat i que tingui un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65%, pot aplicar-se una deducció de 300 €, si compleixen els requisits exigits (quan diversos contribuents tinguin dret a aplicar la deducció, el seu import es prorratejarà entre ells).

  Ambdues deduccions són incompatibles entre si respecte d'una mateixa persona.

 • 600 € per cada persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, amb determinats requisits.

 • Per arrendament d'habitatge habitual a Castilla-La Mancha durant el període impositiu per persones amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65% i dret a l'aplicació el mínim per discapacitat del contribuent, si es compleixen els requisits exigits: 15% de les quantitats satisfetes per l'arrendament de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, amb un import màxim de 450 €.

  Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions “Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys”, “Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament”, “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses” i “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals”.

  Així mateix, aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per discapacitat del contribuent”.

 • El 15% de les quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat, sense que la base de la deducció pugui excedir el 10% de la base liquidable del contribuent.