Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Catalunya

  • Els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 65% o formin part d'una família nombrosa per tenir algun dels seus membres la condició de persona amb discapacitat, poden deduir el 10% de les quantitats satisfetes pel lloguer de l'habitatge habitual fins a un màxim de 300 € anuals o 600 € anuals en el cas de família nombrosa sempre que es compleixin determinats requisits.