Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma d'Extremadura

  • Per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o que estigui judicialment incapacitat, una deducció de:

    • 150 euros, amb caràcter general.

    • 220 euros si l'ascendent o descendent amb discapacitat ha estat avaluat pels serveis socials i se li ha reconegut el dret a una ajuda a la dependència, però que a 31 de desembre encara no la percep efectivament.

    Han de complir-se els requisits exigits. Entre ells que la renda general i de l'estalvi de l'ascendent o descendent, incloses les exemptes, no superi el doble de l'IPREM ni han de tenir obligació de presentar declaració de l'impost sobre el patrimoni.

  • 5% de les quantitats satisfetes per lloguer d'habitatge habitual amb un límit de 300 € anuals i un 10% amb límit de 400 € si l'habitatge està en el medi rural, per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.