Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Galícia

 • Per cada fill nascut o adoptat que convisqui amb el contribuent que tingui un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, podrà deduir (si compleixen els requisits exigits):

  • Si la base imposable total menys el mínim personal i familiar és menor o igual a 22.000 euros:

   • 720 euros pel primer fill

   • 2.400 euros pel segon fill

   • 4.800 euros pel tercer fill i següents

  • Si la base imposable total menys el mínim personal i familiar és major o igual a 22.000,01 euros:

   • 600 euros per fill

   • 720 euros per fill en cas de part múltiple

  La deducció estén la seva aplicació als dos períodes impositius següents al de naixement o adopció, sempre que el fill nascut o adoptat convisqui amb el contribuent, conforme  les  quanties i límits de renda establerts.

 • Els imports de la deducció per família nombrosa es dupliquen quan algun dels cònjuges o descendents als que sigui aplicable el mínim personal i familiar tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, fixant-se en 500 € o 800 € segons la categoria general o especial de la família nombrosa.

 • Els contribuents d'edat igual o superior a 65 anys que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que precisin ajuda de terceres persones, poden deduir el 10% de les quantitats que els satisfacin, amb el límit de 600 € si compleixen els requisits exigits.

 • Les quanties fixades per lloguer de l'habitatge habitual (10% de les quantitats satisfetes amb un límit màxim de 300 € i 20% amb un màxim de 600 €) es duplicaran en cas que l'arrendatari tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i es compleixi amb els requisits establerts.