Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

  • Si el contribuent o el seu cònjuge, descendents o ascendents amb els que convisqui, són persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65%, es pot aplicar una deducció del 3% de les quantitats invertides, a excepció dels interessos, en l'adquisició o adequació del seu habitatge habitual al Principat d'Astúries, si compleixen els requisits exigits.

    L'aplicació d'aquesta deducció és independent de la deducció per inversió en habitatge habitual previst en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF.

  • Deducció de 303 € per famílies monoparentals que tinguin a càrrec seu fills majors d'edat amb discapacitat que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 € sempre que compleixin els restants requisits exigits.