Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

  • Els contribuents que tinguin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% tindran dret a aplicar en la quota íntegra autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques una deducció de 100 € quan es compleixin determinats requisits exigits.

  • Els contribuents podran deduir 600 € per cada persona major de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 33%, que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, sempre que l'acolliment no doni lloc a l'obtenció d'ajuts o subvencions de la Comunitat d'Autònoma de la Regió de Múrcia.

    No es podrà practicar aquesta deducció en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estigui lligat al contribuent per un vincle de parentesc de consanguinitat o d'afinitat de grau igual o inferior al quart.