Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Madrid

  • Per acolliment no remunerat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% una deducció de 1.500 €, si conviu amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, sempre que l'acolliment no doni lloc a l'obtenció d'ajuts o subvencions i la base imposable del contribuent no superi determinats imports.

    No es podrà practicar aquesta deducció en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estigui vinculat al contribuent per parentesc de grau igual o inferior al quart, de consanguinitat o d'afinitat.