Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Valenciana

 • Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o psíquica en grau igual o superior al 33%, una deducció de fins a 224 € pel primer fill amb discapacitat i de fins a 275 € pel segon o posterior fill amb discapacitat, si compleixen els requisits exigits.

  Aquesta deducció és compatible amb les deduccions "Per naixement, adopció o acolliment familiar", "Per naixement o adopció múltiples" i "Per família nombrosa o monoparental".

 • Pel propi contribuent d'edat igual o superior a 65 anys amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'estableix una deducció de fins a 179 €, si compleixen els requisits exigits.

 • Per cada ascendent, inclosos els afins, major de 65 anys amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o psíquica de grau igual o superior al 33%, s'estableix una deducció de fins a 179 €, si compleixen els requisits exigits.

  També s'aplica si la incapacitat es declara judicialment, encara que no s'assoleixin aquests graus i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, s'estén a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • Per adquisició d'habitatge habitual (construcció o ampliació de la mateixa) per persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65% o psíquica amb un grau igual o superior al 33%, el 5% de les quantitats invertides a excepció dels interessos.

 • Per arrendament d'habitatge habitual, si compleixen els requisits exigits, les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, o psíquica amb un grau igual o superior al 33%, podran aplicar una deducció del 25% de les quantitats satisfetes amb el límit de fins a 850 €, aplicable en funció de la base liquidable, sempre que compleixin els requisits exigits.

  Si l'arrendatari a més de la discapacitat esmentada té una edat igual o inferior a 35 anys, aquest percentatge s'incrementarà fins al 30% amb un límit de fins a 1.000 €.

  Aquesta deducció és compatible amb la que a continuació es comenta "Per arrendament d'un habitatge com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en diferent municipi".