Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Mínim per discapacitat

El mínim per discapacitat és la suma del mínim per discapacitat del contribuent i del mínim per discapacitat d'ascendents i descendents:

 • El mínim per discapacitat del contribuent és de 3.000 € anuals i de 9.000 € anuals quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  Aquest mínim s'augmentarà, en concepte de despeses d'assistència, en 3.000 € quan s'acrediti necessitar ajuda de terceres persones, mobilitat reduïda o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • El mínim per discapacitat d'ascendents o descendents serà de 3.000 € anuals i de 9.000 € quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  Aquest mínim s'augmentarà, en concepte de despeses d'assistència, en 3.000 € per cada ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat del contribuent, ascendent o descendent

Despeses d'assistència

Quantia total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.000 €

3.000 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.000 €

3.000 €

6.000 €

Igual o superior al 65%

9.000 €

3.000 €

12.000 €

Condicions per a l'aplicació del mínim per discapacitat

 • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que han de tenir-se en compte per a l'aplicació del mínim per discapacitat es realitzarà tenint en compte la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si aquest mor en un dia diferent del 31 de desembre).

  Sens perjudici de l'anterior, el mínim per discapacitat serà aplicable en els casos en què el descendent hagi mort durant el període impositiu.

 • L'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents està condicionada al fet que cadascun d'ells generi dret a l'aplicació del respectiu mínim, és a dir, mínim per ascendents o mínim per descendents.

  En ambdós casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els que depenent del mateix estiguin internats en centres especialitzats.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat respecte dels mateixos ascendents o descendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent o descendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondrà als del següent grau.

 • No serà procedent l'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents  quan aquests presentin declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.