Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Mínim personal i familiar

Les circumstàncies personals i familiars del contribuent es tenen en compte per calcular el mínim personal i familiar, el qual constitueix la part de la base liquidable que, per destinar-se a satisfer necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent, no se sotmet a tributació per l'IRPF.

Per assegurar una mateixa disminució de la càrrega tributària per a tots els contribuents amb igual situació familiar, sigui quin sigui el seu nivell de renda, l'import corresponent al mínim personal i familiar no redueix la renda del període impositiu per determinar la base imposable, sinó que passa a formar part de la base liquidable per gravar-se a tipus zero. D'aquesta manera, els contribuents amb iguals circumstàncies personals i familiars aconsegueixen el mateix estalvi fiscal, sigui quin sigui el seu nivell de renda.

Aquest mínim és el resultat de sumar el mínim del contribuent i els mínims per descendents, ascendents i discapacitat.

Mínim del contribuent

El mínim del contribuent s'estableix en 5.550 €, incrementant-se en 1.150 € si té més de 65 anys i, addicionalment, en 1.400 € si té més de 75 anys.

Mínim del contribuent
General 5.500 €
Més de 65 anys 5.500 € + 1.150 €
Més de 75 anys 5.550 € + 1.150 € + 1.400 €

Mínim per descendents

Per beneficiar-se del mínim per descendents, aquests han de complir els següents requisits:

  • Conviure amb el contribuent que aplica el mínim familiar (situació existent a data de meritació de l'impost; 31 de desembre de cada any o defunció del contribuent en dia diferent).

    S'assimilarà a la convivència amb el contribuent la dependència respecte d'aquest últim.

  • Ser menor de 25 anys, o sigui quin sigui la seva edat si el descendent té un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  • No tenir rendes anuals superiors a 8.000 €, excloses les exemptes.

  • No presentar declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 €.

S'assimilen als descendents, als efectes de l'aplicació del mínim familiar per descendents, a més d'aquells vinculats al contribuent per tutela o acolliment, als qui tinguin atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia.

En cas de defunció d'un descendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 2.400 euros.

Mínim per descendents (menors de 25 anys o amb discapacitat)

1r 2.400 €
2n 2.700 €
3r 4.000 €
4t i següents 4.500 €
Per a descendents menors de 3 anys +2.800 €
En cas de defunció 2.400 €

Mínim per ascendents

Per aplicar el mínim per ascendents, aquests han de complir els requisits següents:

  • L'ascendent ha de tenir més de 65 anys o un grau de discapacitat igual o superior al 33% sigui quin sigui la seva edat.

  • Que convisqui amb el contribuent, com a mínim, la meitat del període impositiu. Es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat, que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

  • Que no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €.

  • Que l'ascendent no presenti declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 €.

En cas de defunció d'un ascendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 1.150 euros.

Mínim per ascendents
Més de 65 anys o amb discapacitat (qualsevol edat) 1.150 €
Més de 75 anys 1.150 € + 1.400 €
En cas de defunció 1.150 €