Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Reduccions per aportacions al patrimoni protegit

Persones aportacions de les quals donen dret a la reducció

  • Les que tinguin una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, amb la persona amb discapacitat.

  • El cònjuge de la persona amb discapacitat.

  • Les que el tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment.

En cap cas donen dret a reducció les aportacions efectuades per la pròpia persona amb discapacitat al seu propi patrimoni protegit.

Quantia de la reducció

Les aportacions realitzades (dineràries o no dineràries), donaran dret a reduir la base imposable del aportante, amb el límit màxim de 10.000 € anuals.

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no podrà excedir els 24.250 € anuals. Quan escaigui reduir aportacions ha de fer-se de forma proporcional.

Quan les aportacions excedeixin els límits previstos o en aquells casos en què no sigui procedent la reducció per insuficiència de base imposable, es tindrà dret a reducció durant els quatre períodes impositius següents, fins a esgotar a cadascun d'ells els imports màxims de reducció. En cas de concurrència s'aplicarà en primer lloc la reducció d'exercicis anteriors.