Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Tractament fiscal de les aportacions rebudes per al contribuent amb discapacitat

  • Quan els aportantes siguin persones físiques, tindran la consideració de rendiments del treball fins a l'import de 10.000 € anuals per cada aportante i 24.250 € anuals en conjunt.

  • Quan els aportantes siguin subjectes passius de l'impost sobre societats (IS), tindran la consideració de rendiments del treball sempre que hagin estat despesa deduïble en el IS, amb el límit de 10.000 € anuals. Aquest límit és independent de l'anterior.

Quan aquestes aportacions es realitzin a favor dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels empleats del aportante, només tindran la consideració de rendiments del treball per al titular del patrimoni protegit.

Aquests rendiments estan exempts fins a un màxim anual de 3 vegades l'IPREM. Aquest límit s'aplica des de l'1 de gener de 2015 de forma individual i separada per a les prestacions en forma de renda, derivades de sistemes de previsió social de persones amb discapacitat (límit: 23.725,80 €).