Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Aportacions

Dan dret a reduir la base imposable, les aportacions realitzades a Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència severa o de gran dependència, constituïts a favor de:

 1. Persones amb un grau de  discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

 2. Persones amb un grau de  discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

 3. Persones que tinguin una incapacitat declarada judicialment independentment del seu grau, sempre que s'intentin resolucions judicials anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil.

  A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei 8/2021 s'estén a les resolucions que declarin la curatela representativa.

Les aportacions poden fer-se per:

 • La pròpia persona amb discapacitat partícip; redueixen la base imposable en la declaració del contribuent amb discapacitat que realitza l'aportació.

 • Els que tinguin relació de parentesc amb la persona amb discapacitat en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, i pel cònjuge o els qui li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment; redueixen la base imposable en la declaració de la persona que les realitza.

Les aportacions anuals màximes són:

 1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per les persones amb discapacitat partícip.

 2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascuna de les persones amb les que el partícip amb discapacitat tingui relació de parentesc, pel cònjuge o pels quals li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment. Tot això, sens perjudici de les aportacions que aquestes persones puguin realitzar al seu respectiu pla de pensions.

 3. 24.250 euros anuals, computant tant les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat com les realitzades per totes aquelles altres que realitzin aportacions a favor del mateix partícip amb discapacitat.

Els límits establerts seran conjunts per a tots els sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Les aportacions podran ser objecte de reducció de la base imposable de l'IRPF amb els següents límits màxims:

 1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat partícip.

 2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascun d'aquells amb els que la persona amb discapacitat tingui relació de parentesc o tutoria, així com pel cònjuge. Tot això, sens perjudici de les aportacions que puguin realitzar als seus propis plans de pensions.

 3. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la pròpia persona amb discapacitat.

Les aportacions realitzades que no haguessin pogut reduir-se en els exercicis 2016 a 2020 per insuficiència de la base imposable, s'imputaran a l'exercici 2021, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.