Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Devolucions derivades de la normativa de l'Impost sobre Societats

1.Com es torna?

Si de l'autoliquidació practicada resulta que la suma de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats és superior a la quota resultant de l'esmentada autoliquidació, el contribuent podrà sol·licitar la devolució de l'excés a través del corresponent document d'ingrés o devolució (model 200 o 206).

En el cas que sigui procedent la devolució, aquesta es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indiqui al document d'ingrés o devolució, que podrà estar oberta en una entitat de crèdit a Espanya o bé a la Unió Europea, a la zona SÀPIGA (Zona Única de Pagaments en Euros formada pels 28 països de la UE més Liechtenstein, Islàndia i Noruega que formen l'Espai Econòmic Europeu i San Marino, Suïssa i Mònaco) o en la resta de països.No obstant això, l'Administració tributària podrà autoritzar la realització de l'esmentada devolució mitjançant xec barrat del Banco de España, quan aquesta no pugui realitzar-se mitjançant transferència bancària.

Quan el contribuent no tingui compte obert en cap entitat col·laboradora situada en territori espanyol, podrà fer constar l'esmentada circumstància en un escrit dirigit al Delegat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que correspongui al seu domicili fiscal, incloent l'esmentat escrit juntament amb la declaració.En vista del mateix, i prèvies les pertinents comprovacions, el Delegat podrà ordenar la realització de la devolució que procedeixi mitjançant xec barrat del Banco de España.En el supòsit de contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, l'escrit es dirigirà al titular de la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que correspongui o al titular de la Delegació Central de Grans Contribuents, respectivament.

2.Quan es torna?

Regulació: Article 127 LIS

Quan la suma de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats sigui superior a l'import de la quota resultant de l'autoliquidació, l'Administració tributària practicarà, si procedeix, liquidació provisional dins dels 6 mesos següents al terme del termini establert per a la presentació de la declaració.

Si la declaració s'hagués presentat anés de termini, els 6 mesos a què es refereix el paràgraf anterior, es computaran des de la data de la seva presentació.

Quan de l'autoliquidació practicada pel contribuent o, en el seu cas, de la liquidació provisional resulti una quantitat per retornar (en aquest últim cas, no coincidirà amb la quantia autoliquidada pel contribuent), l'Administració tributària procedirà per retornar d'ofici l'esmentada quantitat, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors liquidacions, provisionals o definitives, que procedeixin.

Si la liquidació provisional no s'hagués practicat en el termini dels 6 mesos al que ens hem referit anteriorment, l'Administració tributària procedirà per retornar d'ofici l'excés de la quota liquidada, sense perjudici de la pràctica de les liquidacions provisionals o definitives ulteriors que resultin procedents.

Si transcorregut el termini de 6 mesos l'Administració tributària no ordena el pagament de la devolució per causes que li siguin imputables, aquesta haurà d'aplicar a la quantitat pendent de devolució, l'interès de demora regulat a l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, des de l'acabament de l'esmentat termini de sis mesos fins a la data en què s'ordeni el pagament de la devolució, sense necessitat que el contribuent ho reclami.

Recordi:

Hi ha tres supòsits en els quals no es generen interessos de demora a favor dels contribuents:

  • Quan es realitza l'abonament de deduccions I + D + i per insuficiència de quota per opció de l'article 39.2 del LIS (caselles [01234], [00083] i [01332] de la pàgina 14 bis del model 200).

  • En l'abonament de deduccions per produccions estrangeres de l'article 39.3 del LIS (caselles [01200], [01042] i [01333] de la pàgina 14 bis del model 200) i,

  • En l'abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària regulada a l'article 130 del LIS, tal com estableix l'article 69 del RIS (caselles [00150], [00120] i [01043] de la pàgina 14 bis del model 200).

En aquests casos, l'import que es torni per aquests conceptes, no generarà interessos de demora davant els contribuents, amb independència de la data en què es practiqui la devolució.

3.Renúncia a la devolució

En el supòsit que el contribuent decideixi renunciar a la devolució resultant de l'autoliquidació practicada, haurà de marcar la casella corresponent al document d'ingrés o devolució (model 200 o 206).