Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pagament del deute tributari en entitats col·laboradores

El pagament del deute tributari a favor del Tresor Públic es podrà realitzar en qualsevol de les entitats de dipòsit que actuïn com a col·laboradores en la gestió recaptatòria (bancs, caixes d'estalvi o cooperatives de crèdit), situades en territori espanyol.

1.Pagament en efectiu

El pagament del deute tributari es podrà realitzar en efectiu, mitjançant deute o càrrec en compte en l'entitat col·laboradora corresponent.Una vegada realitzat l'ingrés, l'entitat col·laboradora proporcionarà al contribuent o al presentador el rebut-justificant de pagament en el qual haurà de figurar el Número de referència complet (NRC) assignat per l'entitat col·laboradora a l'ingrés realitzat.

2.Pagament del deute tributari amb domiciliació bancària

Els contribuents o les entitats representants del grup fiscal el període impositiu del qual coincideixi amb l'any natural, podran realitzar l'ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària en l'entitat col·laboradora situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament.

 • Termini de domiciliació bancària

  En els casos en què el període impositiu hagi finalitzat el 31 de desembre de 2021, els contribuents podran realitzar la domiciliació bancària entre els dies 1 i 20 de juliol de 2022, ambdós inclusivament.

  A tenir en compte:

  Quan el últim dia del termini per a la presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats, d'acord amb l'establert per la seva normativa reguladora, sigui inhàbil, el termini de domiciliació bancària s'ampliarà el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació de l'esmentada declaració.

 • Procediment de domiciliació bancària

  L'Agència Tributària comunicarà les ordres de domiciliació bancària del contribuent o de l'entitat representant o entitat cap de grup a les diferents entitats col·laboradores, les quals procediran a carregar en compte l'import domiciliat l'últim dia del termini d'ingrés en període voluntari i a abonar-lo en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.

  Una vegada efectuat el deute de la domiciliació, l'entitat col·laboradora remetrà a l'obligat tributari el justificant de l'ingrés realitzat, que servirà com a document acreditatiu de l'ingrés efectuat al Tresor Públic.

  Les persones o entitats que ostentin la condició de col·laboradors socials, podran donar trasllat per via electrònica de les ordres de domiciliació que prèviament els haguessin comunicat els contribuents en el nom de la qual actuen.

  Els contribuents podran rectificar o revocar les ordres de domiciliació prèviament transmeses en presentar electrònicament autoliquidacions amb resultat a ingressar.Així mateix, els obligats tributaris podran rehabilitar ordres de domiciliació prèviament revocades per ells.

  En tot cas, els pagaments s'entendran realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés realitzat el que, a tal efecte, expedeixi l'entitat de crèdit on s'hagi domiciliat el pagament.

3.Pagament mitjançant transferència bancària

Els contribuents que no disposin d'un compte obert en alguna de les entitats de crèdit que actuïn com a col·laboradores en la gestió recaptatòria estatal, podran realitzar el pagament del deute tributari, previ reconeixement de la mateixa, mitjançant transferència bancària, seguint el procediment per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària definit en la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquest procediment únicament podrà utilitzar-se per aquells obligats al pagament que optin per realitzar l'ingrés de forma no presencial i no disposin de compte de la seva titularitat en cap entitat col·laboradora de l'Agència Tributària i, en particular, quan aquest tipus de pagaments es pretenguin realitzar des de l'estranger.

Pot consultar aquest procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències en el següent enllaç:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/pagos-transferencias-especial-extranjero.html