Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Regulació: Article 125.2 LIS

El contribuent podrà realitzar el pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguin inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interès Cultural, d'acord amb el disposat a l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, sense que pugui integrar a la base imposable les rendes positives o negatives que es posin de manifest en ocasió de l'esmentat pagament.

Per realitzar el pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, el contribuent haurà de seguir el procediment establert a l'article 40 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

A l'article 10 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària, es regula el procediment per a la presentació electrònica d'autoliquidacions amb resultat a ingressar, amb sol·licitud de pagament mitjançant lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

A tenir en compte:

En cap cas, la presentació electrònica de l'autoliquidació no tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de pagament mitjançant el lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.