Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Documentació que ha de presentar-se abans de la declaració

1. Documentació

Prèviament a la presentació de la declaració de l'Impost, els contribuents hauran de presentar per via electrònica utilitzant els formularis específics que s'han definit per això, la següent informació addicional:

 1. Quan s'hagi consignat en la declaració una correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys, com disminució, per un import igual o superior a 50.000 euros en l'apartat corresponent a «Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys» (casella [00414] de la pàgina 13 del model 200), el contribuent haurà de descriure la naturalesa de l'ajustament realitzat a través del formulari d'informació addicional d'ajustaments i deduccions, que figura com Annex III en l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

 2. Quan l'import de la deducció generada en l'exercici (independentment del fet que s'apliqui o quedi pendent per a exercicis futurs), sigui igual o superior a 50.000 euros en les deduccions que s'enumeren continuació, se sol·licitarà informació addicional a través del formulari d'informació addicional d'ajustaments i deduccions que figura com Annex III en l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

  • Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris de l'exercici 2021 regulada en l'apartat 7 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS (casella [00249] de la pàgina 16 del model 200): s'hauran d'identificar els béns transmesos i els béns en els que es materialitza la inversió.

  • Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'exercici 2021 regulada en l'article 35 de la LIS (caselles [00798] i [00096] de la pàgina 17 del model 200): s'hauran d'identificar les inversions i les despeses que originen el dret a la deducció.

 3. Quan les petites i mitjanes empreses, apliquin a més del règim de deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica establerta en l'article 35 de la LIS, la bonificació en la cotització a la Seguretat Social , hauran de presentar d'acord amb l'article 8 del Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificaciones en la cotització a la Seguretat Social,  una memòria anual d'activitats i projectes executats i investigadors afectats per la bonificació, de la qual informació haurà de complimentar-se en el formulari de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social aprovada a l'efecte com Annex IV en l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

  En l'apartat corresponent a la memòria anual d'activitats i projectes executats haurà d'identificar-se el projecte o activitat, la data d'inici i de finalització d'aquests, l'import total dels mateixos, així com el que correspongui amb les cotitzacions bonificades i amb l'import de deduccions en l'impost sobre societats.

  Així mateix, en l'apartat corresponent a la memòria anual d'investigadors, s'haurà d'identificar el projecte o activitat, els noms i cognoms dels investigadors, així com els números d'identificació fiscal, d'afiliació a la Seguretat Social i els imports de cotitzacions bonificades i deduccions en l'impost sobre societats.

  Pot consultar les instruccions d'emplenament del formulari de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social .

 4. Els contribuents que tinguin dret a la reducció en la base imposable de les quantitats que, amb relació als seus establiments situats a les Canarias, destinin dels seus beneficis a la reserva per a inversions i que duguin a terme inversions anticipades que es considerin com materialització de la reserva per a inversions a les Canarias realitzades amb càrrec a dotacions d'aquesta reserva, prèviament hauran de complimentar el formulari aprovat en l'Annex V de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

  D'acord amb l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, en cas que es duguin a terme inversions anticipades, la seva materialització com Reserva per a inversions a les Canarias i el seu sistema de finançament es comunicaran conjuntament amb la declaració de l'impost sobre societats o l'Impost sobre la Renda de no Residents del període impositiu en què es realitzin les inversions anticipades.

 5. Els contribuents que reuneixin els requisits establerts en l'article 101 de la LIS, podran complir amb l'obligació de la documentació específica exigida en l'article 16.4 del RIS, presentat a través del formulari d'operacions amb persones o entitats vinculades el document normalitzat que figura com Annex V de l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny.

 6. Amb efectes per als períodes impositius que es incien a partir d'1 de gener de 2021, el contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, i que pretengui acollir-se a la deducció prevista en l'article 39.7 de la LIS, haurà de realitzar amb anterioritat a la finalització del període impositiu en què es generi la deducció, una comunicació escrita a l'Administració tributària, subscrita tant per ell com pel productor, que reculli el contracte de finançament i certificació del compliment dels requisits [a’] i [b’] de l'apartat 1 o requisit [a’] de l'apartat 3 de l'article 36 de la LIS, segons correspongui.

Aquesta informació addicional s'haurà de recollir en els formularis específics que s'han definit per això, i que el contribuent haurà de presentar per via electrònica amb anterioritat a la presentació de la seva declaració de l'impost sobre societats. Per fer-ho, haurà de connectar-se a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es ) i, dins la pàgina de gestions del model 200, seleccionar el formulari que desitgi presentar.

També podrà accedir a l'emplenament d'aquests formularis des del «Servei tramitació de declaració (Societats WEB)», en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, fent clic en el botó del formulari que desitgi presentar.

Recordi:

Quan el contribuent present un d'aquests formularis, haurà de consignar en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, el Número de Referència de Societats (NRS) corresponent a la documentació presentada.

2. Models de declaració

Prèviament a la presentació de la declaració de l'Impost, els contribuents hauran de presentar, si escau, els següents models de declaració :

 1. Quan el contribuent practiqui la reducció corresponent a la reserva per inversions a les Canarias, haurà de presentar dins el termini establert per a la presentació de la declaració de l'impost sobre societats, el model 282 de «Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea », aprovat per l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març.

 2. Quan el contribuent tingui registrats actius per impost diferit als que es refereix l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, i opti per exercir el dret de conversió establert en l'article 130 d'aquesta norma respecte d'aquests actius, haurà de realitzar el pagament de la prestació patrimonial de conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible segons el que preveu la disposició addicional tretzena de la LIS i a través del model 221.

Recordi:

Quan el contribuent present qualsevol d'aquestes dues declaracions, haurà de consignar en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, el nombre de justificant identificatiu d'aquesta presentació.