Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Termini per presentar la declaració

A diferència del que passa amb unes altres figures impositives, la declaració de l'impost sobre societats no té un termini de presentació únic per a tots els contribuents, sinó que cada contribuent té el seu propi termini, en funció de la data en què conclogui el seu període impositiu.

Segons s'estableix en l'article 124.1 de la LIS, la declaració es presentarà amb caràcter general en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

D'aquesta manera, quan es tracti de contribuents exercici econòmic del qual coincideixi amb l'any natural, el termini de presentació de la declaració queda fixat durant els vint-i-cinc primers dies naturals del mes de juliol.

En el cas en què el període impositiu no coincideixi amb l'any natural i finalitzeu un mes que tingui 30 dies, el termini dels 6 mesos ha de computar-se de data a data. És a dir, si el període impositiu finalitza el 30 de juny, el termini de sis mesos conclouria el 30 de desembre del mateix any. A partir d'aquesta data es computaran els 25 dies naturals, per la qual cosa el termini començarà a computar el 31 de desembre i conclourà el 24 de gener de l'any següent.

Important:

En els casos en què l'últim dia del termini de presentació de la declaració sigui inhàbil, aquest termini s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, són dies inhàbils dissabtes, diumenges i els declarats festius.

Exemple:

Per a una entitat que tributa pel règim general de l'impost sobre societats, període impositiu del qual estigui comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, el termini de presentació de la declaració serà de l'1 al 25 de juliol de 2022, sempre que aquest últim dia no coincideixi amb algun dia inhàbil. El 2022, l'últim dia per presentar la declaració de l'impost sobre societats serà el 25 de juliol de 2022.

No obstant això, els contribuents termini de declaració del qual s'hagués iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021, hauran de presentar la declaració dins els 25 dies naturals a la data d'entrada en vigor de l'esmentada Ordre, llevat que optin per presentar la declaració utilitzant els models i formes de presentació continguts en l'Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració aplicables als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, cas en què el termini de presentació serà el general exposat en el segon paràgraf anterior d'aquest apartat.

Exemple:

El període impositiu d'una entitat està comprès entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2021.

El termini de presentació de la declaració serà el dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a 31 de juliol de 2021, data de conclusió del període impositiu. Així, el termini de presentació seria el període comprès entre l'1 i el 25 de febrer de 2022. Atès que a 1 de febrer de 2022 no havia entrat en vigor l'Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública aprovant els models de declaració de l'impost sobre societats corresponents a períodes impositius iniciats d'aquí a 2021, aquesta entitat podrà:

  • Esperar a l'entrada en vigor de l'esmentada Ordre a l'efecte del còmput del termini dels 25 dies naturals següents a aquella data d'entrada en vigor.

  • Presentar la declaració en el termini general de presentació (1 al 25 de febrer de 2022 ), utilitzant per això els models de declaració i les formes de presentació de l'impost sobre societats aprovats per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.