Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Què és l'Impost sobre Societats?

Regulació: Articles 1, 2 i 3 LIS

El article 31 de la Constitució Espanyola exigeix la contribució al sosteniment de les despeses públiques, d'acord amb la capacitat econòmica de cada contribuent.

Una de les manifestacions més directes i expressives de la capacitat econòmica d'una persona és la renda global que obté durant un determinat període de temps.

En aquest sentit, el sistema tributari espanyol estableix l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per gravar la renda obtinguda per una persona física.

Tanmateix, quan la renda és obtinguda per una persona jurídica (societat, associació, fundació, etc.), o un ens sense personalitat jurídica considerat contribuent per la legislació de l'Impost (fons d'inversió, UTE, fons de pensions, etc.), el sistema tributari espanyol estableix l'Impost sobre Societats per complir l'obligació constitucional de contribuir.

Per aquesta raó, l'Impost sobre Societats constitueix al costat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques un pilar bàsic en la imposició directa dins del marc d'un sistema tributari regulador de l'obtenció de renda com a manifestació de la capacitat econòmica de cada contribuent.

L'Impost sobre Societats es defineix com un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques:

  • Caràcter directe, perquè grava l'obtenció de la renda com a manifestació directa de la capacitat econòmica del contribuent.

  • Naturalesa personal, perquè té en compte determinades circumstàncies particulars de cada contribuent a l'hora de concretar la quantia de la prestació tributària que està obligat a satisfer.

Important: 

L'Impost sobre Societats s'aplica en tot el territori espanyol. A aquests efectes, el territori espanyol comprèn, a més del territori peninsular, les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla, aquelles zones adjacents a les aigües territorials sobre les quals Espanya pot exercir els drets que li corresponguin, referents a terra i subsol marí, aigües suprajacents i als seus recursos naturals, d'acord amb la legislació espanyola i el Dret internacional.

El disposat en l'apartat anterior s'entendrà sense perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni econòmic en vigor, respectivament, als Territoris Històrics de la Comunitat Autònoma del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra, i del disposat en els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenació interna (en relació amb el Règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o de la Comunitat Foral de Navarra, consulti el Capítol 13 d'aquest Manual pràctic ).