Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Opció al règim de les entitats sense fins lucratius

Regulació:Article 13 Llei 49/2002

Les entitats sense ànim de lucre que optin per aplicar el règim fiscal especial establert en el Títol II hi seran obligades a declarar per l'Impost sobre Societats la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Les entitats sense ànim de lucre que optin per aplicar aquest règim especial hauran de comunicar a l'Administració tributària la seva opció a través de la corresponent declaració censal, segons s'estableix a l'article 1.1 del Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

A tenir en compte:

Aquestes entitats per a comunicar la seva opció per aplicar el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius del Títol II de la Llei 49/2002, hauran de presentar el model 036 i marcar la casella [135] de la pàgina 1 i les caselles [651] y [653] de la pàgina 6 de l'esmentat model.

Quant a la declaració de l'Impost sobre Societats, aquestes entitats per a comunicar que han optat per l'esmentat règim en el període impositiu de declaració, hauran de marcar la casella [00001] «Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002» de la pàgina 1 del model 200.

Aquest règim fiscal especial s'aplicarà al període impositiu que finalitzi posteriorment a la data de presentació de la declaració censal en què es contingui l'opció i als successius, en tant que l'entitat no renunciï al règim.

Les entitats sense ànim de lucre que no hagin optat per aplicar el règim fiscal establert en el Títol II de la Llei 49/2002, aplicaran el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 del LIS regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS, quedant obligades a declarar per la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, tret de quan compleixin els requisits de l'article 124.3 del LIS, en el cas del qual no estan obligades a declarar.

A tenir en compte:

Quan aquestes entitats sense ànim de lucre apliquin el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 del LIS, marcaran la casella [00002] «Entidad parcialment eximeix» de la pàgina 1 del model 200, en lloc de la casella [00001] «Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002».