Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisitos

Regulació:Article 3 Llei 49/2002

Es consideraran entitats sense fins lucratius, les entitats regulades a l'article 2 de la Llei 49/2002, que compleixin els següents requisits:

  1. Perseguir finalitats d'interès general com els de defensa dels drets humans, de foment de l'economia social, d'investigació científica, entre d'altres.

  2. Destinar a la realització de les esmentades finalitats almenys el 70 per 100 de les rendes i ingressos als que fa referència l'article 3.2º de la Llei 49/2002, i la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves, en el termini comprès entre l'inici de l'exercici en què s'hagin obtingut les respectives rendes i ingressos i els quatre anys següents al tancament de l'esmentat exercici.

  3. Que la activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.

  4. Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau inclusivament de qualsevol d'ells no siguin els destinataris principals de les activitats que es realitzin per les entitats, ni es beneficiïn de condicions especials per utilitzar els seus serveis.

  5. Que els càrrecs de patró, representant estatutari i membre de l'òrgan de govern siguin gratuïts, amb les excepcions previstes en la Llei 49/2002.

  6. Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini en la seva totalitat a alguna de les entitats considerades com entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general, i aquesta circumstància estigui expressament contemplada en el negoci fundacional o als estatuts de l'entitat dissolta.

  7. Que estiguin inscrites en el registre corresponent.

  8. Que compleixin les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regeixen o, en el seu defecte, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.

  9. Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació específica.En absència de previsió legal específica, hauran de retre comptes abans de transcorreguts sis mesos des del tancament del seu exercici davant de l'organisme públic encarregat del registre corresponent.

  10. Que elaborin anualment una memòria econòmica en els termes assenyalats en la Llei 49/2002.