Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Societats inactives

Una entitat que hi sigui inscrita en el Registre Mercantil, encara que no hagi començat la seva activitat l'any de la seva inscripció, en tenir personalitat jurídica i tenir la condició de contribuent de l'Impost sobre Societats, està obligada a presentar declaració per aquest Impost pel període impositiu corresponent a l'esmentat any, encara que l'esmentada declaració correspongui a una entitat inactiva.

A tenir en compte:

Les societats amb forma mercantil, en tant no figurin degudament inscrites, hauran de tributar en el règim d'atribució de rendes i no en l'Impost sobre Societats.En cap cas no es consideren societats civils.

Si la societat no es trobés inscrita en el Registre Públic al tancament de l'exercici social, havent iniciat l'activitat, haurà de tributar i complir les obligacions corresponents a una entitat en règim d'atribució de rendes.

Per tant, aquestes societats només seran contribuents de l'Impost sobre Societats si al tancament del seu exercici social es troben inscrites en el Registre públic corresponent.