Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Residència i domicili fiscal

1. Residència

Regulació: Article 8.1 LIS

La residència en territori espanyol determina la subjecció a l'impost sobre societats. Són residents en territori espanyol les entitats en les que concorri algun dels següents requisits:

  • Que s'haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.

  • Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.

  • Que tinguin la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol.

    S'entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

L'Administració tributària podrà presumir que una entitat radicada en algun país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, té la seva residència en territori espanyol quan:

  • Els seus actius principals, directament o indirectament, consisteixin en béns situats o drets que es compleixin o exercitin en territori espanyol.

  • La seva activitat principal es desenvolupi en territori espanyol.

Aquesta presumpció no tindrà efecte quan aquesta entitat acrediti que la seva direcció i efectiva gestió tenen lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l'entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la gestió de valors o altres actius.

Pot consultar la definició de jurisdicció no cooperativa  en la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

2. Domicili fiscal

Regulació: Article 8.2 LIS

Els contribuents residents en territori espanyol han de disposar d'un domicili fiscal que estableixi un punt geogràfic a l'efecte de poder relacionar-se amb l'Administració tributària.

En aquest sentit, la normativa de l'Impost estableix una ordre de prelació per determinar quin serà el domicili fiscal dels contribuents:

  • El domicili social, sempre que en ell estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.

  • Si no es pot aplicar el criteri del domicili social, s'atendrà al lloc en què es realitzi aquesta gestió o direcció.

  • En els supòsits en què no pugui establir-se el lloc del domicili fiscal d'acord amb els criteris anteriors, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat.