Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Delimitació objectiva

Regulació: Article 113.2 LIS

Els vaixells l'explotació del qual possibilita l'aplicació d'aquest règim especial han de reunir els següents requisits:

  1. Estar gestionats estratègicament i comercialment des d'Espanya o des de la resta de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

    S'entén per gestió estratègica i comercial, l'assumpció pel propietari del vaixell o per l'arrendatari, del control i risc de l'activitat de navegació marítima o de treballs al mar.

  2. Ser aptes per a la navegació marítima i estar destinats exclusivament a activitats de transport de mercaderies, passatgers, salvament i altres serveis deixats necessàriament al mar, sense perjudici del que s'indica en la lletra c) següent.

  3. Tractant-se de vaixells destinats a la activitat de remolc serà necessari que menys del 50 per cent dels ingressos del període impositiu procedeixin d'activitats que es realitzin als ports i en la prestació d'ajuda a un vaixell autopropulsat per arribar a port.En el cas de vaixells amb activitat de dragatge serà necessari que més del 50 per cent dels ingressos del període impositiu procedeixin de l'activitat de transport i dipòsit en el fons del mar de materials extrets, arribant aquest règim exclusivament a aquesta part de la seva activitat.

    En els dos casos, per a les entitats que cedeixin l'ús d'aquests vaixells, aquest requisit s'entendrà complert quan justifiquin que els ingressos de l'entitat que desenvolupa l'activitat de remolc o dragatge compleix aquells percentatges en cada un dels períodes impositius en què fos aplicable aquest règim a aquelles entitats.

    Els vaixells destinats a l'activitat de remolc i de dragatge, hauran d'estar registrats a Espanya o en un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.