Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

Les entitats que s'hagin acollit al règim fiscal especial de les entitats navilieres en funció del tonatge que es regula al Capítol XVI del Títol VII de la LIS, calcularan la part de base imposable que correspongui a la explotació, titularitat i, en el seu cas, gestió tècnica i de tripulació, dels vaixells inclosos en el règim, mitjançant l'aplicació de les normes contingudes a l'article 114 del LIS.Aquestes normes suposen, en síntesi, l'aplicació d'una escala al nombre de tones de registre net de cada un dels vaixells, que substituirà al resultat d'explotació d'aquests vaixells.Per tant, serà necessari ajustar el resultat del compte de pèrdues i guanys per eliminar del mateix, la part que es derivi de les activitats acollides al règim especial.

A aquests efectes, aquestes entitats hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00397] i [00398] «Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge (Capítol XVI del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • Si la part del resultat del compte de pèrdues i guanys que es deriva de les activitats acollides al règim especial és negativa, es consignés el seu import en la casella [00397] d'augments.

  • Si al contrari és positiva, s'haurà de consignar en la casella [00398] de disminucions.