Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Renúncia i incompliment del règim

Regulació: Articles 117 LIS y 54 RIS

El contribuent podrà renunciar a l'aplicació del règim.La renúncia es presentarà abans que finalitzi el període impositiu respecte del qual es pretén que tingui efectes.

El incompliment dels requisits establerts en el present règim implicarà el cessament dels efectes de l'autorització corresponent i la pèrdua de la totalitat dels beneficis fiscals derivats d'ella, havent d'ingressar, al costat de la quota del període impositiu en què es va produir l'incompliment, les quotes íntegres corresponents a les quantitats que haguessin hagut d'ingressar-se aplicant el règim general d'aquest Impost, en la totalitat dels períodes a què va resultar d'aplicació l'autorització, sense perjudici dels interessos de demora, recàrrecs i sancions que, en el seu cas, resultin procedents.

L'incompliment de les condicions del règim o la renúncia a la seva aplicació, impediran de formular una nova sol·licitud fins que hagi transcorregut un mínim de 5 anys.

El article 113.3 del LIS estableix la condició de què, quan el règim especial fos aplicable a contribuents amb vaixells no registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, l'increment del percentatge del tonatge net dels esmentats vaixells respecte del total de la flota de l'entitat acollida a l'esmentat règim, qualsevol que fos la seva causa, no impedirà l'aplicació del mateix, a condició que el percentatge mitjà del tonatge net de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea respecte del tonatge net total referit a l'any anterior al moment que es produeix l'esmentat increment, es mantingui durant el període dels 3 anys posteriors.Aquesta condició no s'aplicarà quan el percentatge del tonatge net de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea sigui almenys del 60 per cent.

El incompliment d'aquesta condició implicarà la pèrdua del règim per a aquells vaixells addicionals que van motivar l'increment, procedint la regularització establerta més amunt que correspongui exclusivament a tals vaixells.

Quan tal increment va ser motivat per la baixa de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea, la regularització correspondrà als esmentats vaixells per tots els períodes impositius en què els mateixos haguessin estat inclosos en aquest règim.