Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Amortització accelerada (caselles 00313 i 00314)

Segons el disposat en el paràgraf primer de l'article 11.3 de la LIS, la deducció de l'excés de l'amortització fiscal per aplicació de l'amortització accelerada respecte de l'amortització comptable, no està condicionada a la seva inscripció comptable en el compte de pèrdues i guanys.

Per tant, les empreses de reduïda dimensió acollides a l'incentiu fiscal de l'amortització accelerada en els termes de l'article 103 del LIS hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00313] i [00314] «Empreses de reduïda dimensió:amortització accelerada (art. 103 LIS i DT 28è LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En la casella [00314] de disminucions hauran d'incloure l'import del excés de l'amortització fiscal sobre l'amortització comptable de l'element patrimonial en el període impositiu objecte de declaració.I en els períodes impositius posteriors a aquell en què s'hagi amortitzat fiscalment en la seva totalitat l'element patrimonial de què es tracti, hauran d'incloure en la casella [00313] d'augments l'import de les corresponents amortitzacions comptables que en ells efectuïn.

 • En el període impositiu en què es produeixi la transmissió de l'element patrimonial acollit a l'amortització accelerada hauran d'incloure en la casella [00313] d'augments, l'import de la totalitat d'ajustaments negatius corresponents efectuats i pendents d'integrar positivament en la base imposable.

A continuació, es recull un exemple sobre com les entitats de reduïda dimensió apliquen l'amortització accelerada, i un altre sobre com apliquen aquestes entitats la llibertat d'amortització i l'amortització accelerada conjuntament, així com han de traslladar aquests càlculs al model 200 (pot consultar un exemple sobre com aplicar la llibertat d'amortització en l'apartat «Llibertat d'amortització»).

Exemple 1:

La Societat Anònima «L», que el 2021 compleix els requisits per a l'aplicació dels incentius fiscals per a les empreses de reduïda dimensió, adquireix un ordinador, posant-se a la seva disposició i entrant en funcionament l'1 de juliol de 2021, tot això per un import de 6.000 euros.S'estima que el valor residual de l'element és poc significatiu, per la qual cosa el valor amortitzable coincideix amb el preu d'adquisició.

La societat decideix comptabilitzar l'amortització d'aquest ordinador aplicant els coeficients d'amortització màxims.

L'entitat decideix també realitzar l'amortització fiscalment deduïble de l'ordinador aplicant el coeficient multiplicador del 2 a què es refereix l'article 103 del LIS.Així mateix, l'entitat decideix realitzar l'amortització comptable de l'ordinador segons la depreciació tècnica que estima del mateix, que és la que resulta d'aplicar un coeficient del 25%.

L'exercici econòmic de l'entitat coincideix amb l'any natural.L'amortització fiscalment deduïble a l'exercici 2021 serà la següent:

 • Coeficient màxim aplicable a l'ordinador segons les taules d'amortització oficialment aprovades:25%.

 • Aplicació del coeficient multiplicador:2 x 25% = 50%.

 • Amortització accelerada practicada:6.000 x 0,5 (1) x 50% = 1.500 euros.

  Nota (1) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en aquest cas, l'1 de juliol de 2021.Per tant, en aquest exercici, l'esmentada amortització s'ha de referir a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 del LIS.(Tornar)

L'amortització comptable practicada per la Societat «L» a l'exercici 2021 serà la següent:

6.000 x 0,5 (2) x 25% = 750 euros

Nota (2) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en aquest cas, l'1 de juliol de 2021.Per tant, en aquest exercici, l'esmentada amortització s'ha de referir a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 del LIS.(Tornar)

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar a la casella [00314]:1.500 - 750 = 750 euros

Per tant, a l'exercici 2021 i següents, les correccions a realitzar (caselles [00313] i [00314]) seran:

ExerciciAmortització fiscalAmortització comptableCorreccionsModel 200
+-
2021 6.000 x 0.5 x 50% = 1.500 6.000 x 0.5 x 25% = 750 --- 750 [00314]
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314]
2023 Resta valor activa = 1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- ---
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313]
2025 --- Resta valor activa = 750 750 --- [00313]

Total amortització fiscal = 1.500 + 3.000 + 1.500 = 6.000

Total amortització comptable = 750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 = 6.000

Exemple 2:

L'entitat «S» que el 2021 compleix els requisits per poder aplicar els incentius fiscals previstos per a les entitats de reduïda dimensió, adquireix l'1 de gener de 2021, data en la qual és posada a disposició de l'entitat i entra en funcionament, una màquina nova per a l'exercici de la seva activitat per un import de 500.000 euros.

L'entitat decideix comptabilitzar l'amortització de la màquina aplicant el coeficient del 20%.

La plantilla de treballadors de l'entitat és la següent:

2020:2 treballadors a jornada completa tot l'any

2021:

 • Es contracta 3 treballadors a jornada completa l'1-02-2021
 • Es contracta 1 treballador a mitja jornada l'1-09-2021

2022:L'1-01-2022 no es renova el treballador contractat a mitja jornada l'1-09-2021

L'entitat el 2021 va estimar que el 2022 no renovarien el treballador contractat en aquest exercici a mitja jornada, pel que els càlculs el 2021 són correctes i el 2022 no s'hauria de regularitzar.

La mitjana de la plantilla és:

Plantilla mitjana (2021 i 2022) = [(2 x 31) + (5 x 212) + (5'5 x 122) + (5 x 365)] ÷ 730 = 3.618 ÷ 730 = 4,95

Plantilla mitjana el 2020 = 2

Δ Plantilla = 2,95 (4,95 - 2)

Aquest increment s'ha de mantenir el 2023 i el 2024.

L'exercici econòmic de l'entitat coincideix amb l'any natural.L'amortització fiscalment deduïble a l'exercici 2021 serà la següent:

 • Coeficient màxim aplicable a la màquina segons les taules d'amortització de l'art. 12.1 a) del LIS:12 per cent 500.000 x 0,12 = 60.000

 • Amortització accelerada practicada (art. 103 LIS):60.000 x 2 = 120.000

 • Llibertat d'amortització practicada (art. 102 LIS):120.000 x 2.95 = 354.000

L'amortització comptable practicada per l'entitat «S» a l'exercici 2021 és la següent:

500.000 X 0,20 = 100.000

Per tant, les amortitzacions comptables i fiscals als diferents exercicis seran:

ExerciciAmortització comptableAmortització fiscalCorreccionsModel 200
+-
2021 100.000 354.000 --- 254.000 [00312]
2022 100.000 120.000 --- 20.000 [00314]
2023 100.000 26.000 74.000 --- [00311]
2024 100.000 --- 100.000 --- [00311]
2025 100.000 --- 80.000 --- [00311]
2025 --- --- 20.000 [00313]