Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ajustaments fiscals per l'aplicació de la reserva d'anivellament (caselles 01033 i 01034)

Les entitats de reduïda dimensió que apliquin aquest incentiu fiscal hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament» de la pàgina 13 del model 200:

  • En el període impositiu en el qual l'entitat minori en un 10 per cent el seu base imposable positiva, haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [01034] per l'import de l'esmentada minoració, tenint en compte el límit màxim de reducció d'1 milió d'euros.

  • Aquestes entitats deuran revertir aquest ajustament negatiu consignant en la casella [01033] d'augments, l'import de les quantitats minorades que addicionin en els períodes impositius que acabin en els 5 anys immediats i successius al període impositiu en què es va realitzar la minoració, sempre que la base imposable sigui negativa i per l'import de la mateixa.

    A tenir en compte:

    En el supòsit en què, en el termini dels cinc anys immediats i successius, les esmentades entitats no hagin generat prou bases imposables negatives perquè es produeixi la reversió íntegra de l'ajustament negatiu practicat en el període impositiu inicial, haurà d'addicionar la seva base imposable en l'últim període impositiu corresponent al còmput dels cinc anys, l'import restant.