Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Amortització accelerada

Regulació: Article 103 LIS

1.Requisits

 • S'ha de tractar de elements nous de l'immobilitzat material o de les inversions immobiliàries, així com d'elements de l'immobilitzat intangible, afectes a activitats econòmiques.

  Els esmentats elements s'han de trobar en qualsevol de les següents situacions:

  • Adquirits de tercers i llocs a disposició de l'empresa en el període impositiu en què té la condició de reduïda dimensió.

  • Encarregats mitjançant un contracte d'execució d'obra subscrit en el període impositiu en què té la condició d'empresa de reduïda dimensió i posats a disposició de l'empresa dins dels 12 mesos següents a la conclusió del mateix.

  • Construïts o produïts per la mateixa empresa, d'acord amb els criteris temporals establerts en els dos apartats anteriors.

 • Respecte dels elements patrimonials que poden amortitzar-se de forma accelerada, no s'aplicarà el principi d'inscripció comptable de l'article 11.3.1º del LIS, segons el qual no seran fiscalment deduïbles les despeses que no s'hagin imputat comptablement del compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així ho estableix una norma legal o reglamentària.

  Per tant, encara que l'excés d'amortització fiscal derivat de l'aplicació de l'amortització accelerada no estigui comptabilitzat, es permet la seva deducció en la base imposable de l'Impost sobre Societats.

2.Import

 • Per regla general, la quantia de l'amortització fiscalment deduïble serà la que s'obtingui d'aplicar al valor amortitzable un coeficient resultant de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades.

  La taula d'amortització oficialment aprovada és la que es recull en la lletra a) de l'article 12.1 del LIS.

 • Quan es tracti de elements de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida als que es refereix l'article 13.3 del LIS, adquirits en el període impositiu que es tinguin la condició de reduïda dimensió, l'empresa es podrà deduir un 150 per cent de l'import que resulti d'aplicar l'esmentat apartat.

  Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes va derogar l'article 13.3 del LIS i va modificar l'article 12.2 de l'esmentada norma, passant tots els elements de l'immobilitzat intangible a considerar-se de vida útil definida.

  Per tant, després d'aquestes modificacions una interpretació raonable de la norma permet considerar que, dins dels immobilitzats intangibles, qualificats ara mercantilment com actius de vida útil definida, que es refereix l'article 12.2 del LIS, aquells la vida útil dels quals no pugui estimar-se de manera fiable, així com el cas del fons de comerç, podran deduir-se en un 150 per cent de l'import que resulti deduïble d'aplicar per a ells l'establert a l'article 12.2 del LIS.

3.Règim transitori

La nova regulació de l'Impost sobre Societats va suprimir el supòsit d'amortització accelerada previst a l'article 113 del RDLeg. 4/2004, aplicable a les empreses de reduïda dimensió respecte dels elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques que siguin objecte de reinversió.

No obstant això, la disposició transitòria vint-i-vuitena del LIS ha establert un règim transitori que permet a les empreses de reduïda dimensió que estiguessin aplicant el disposat a l'article 113 de RDLeg.4/2004, en períodes iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, continuar la seva aplicació amb els mateixos requisits i condicions previstos a l'esmentat article:

 • L'amortització accelerada s'aplica als elements d'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques en els quals es materialitzi la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries també afectes a explotacions econòmiques, realitzada en el període impositiu en què es compleixin les condicions de l'article 108 del RDLeg.4/2004.

 • La quantia de l'amortització fiscalment deduïble és la resultant d'aplicar al valor amortitzable un coeficient resultant de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades.

 • La reinversió s'ha de realitzar dins del termini comprès entre l'any anterior a la data de la posada a disposició de l'element patrimonial transmès i els tres anys posteriors.La reinversió s'entén efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitzi l'import obtingut en la transmissió.

 • Quan l'import invertit sigui superior o inferior a l'obtingut en la transmissió, l'amortització accelerada s'aplicarà només sobre l'import de l'esmentada transmissió que sigui objecte de reinversió.