Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de les possibles insolvències

Regulació: Article 104 LIS

Les entitats en el període impositiu en què compleixin les condicions de l'article 101 del LIS per ser empreses de reduïda dimensió, podran deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins al límit de l'1 per cent sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu.

A aquests efectes:

  • L'entitat ha de tenir la condició d'empresa de reduïda dimensió en el període impositiu en què sigui deduïble la pèrdua.

  • L'import de la dotació no podrà excedir de l'1 per cent del saldo dels deutors existents a la conclusió del període impositiu.

    En l'esmentat saldo no s'inclouran els deutors sobre qui s'hagués reconegut la pèrdua per deteriorament dels crèdits per insolvències establertes a l'article 13.1 del LIS, ni aquells altres les pèrdues dels quals per deteriorament no tinguin el caràcter de deduïbles segons el disposat a l'esmentat article.

  • El saldo de la dotació efectuada per aquest mètode al tancament del període impositiu no podrà excedir de l'1 per cent dels esmentats deutors existents a la conclusió del mateix.

En els períodes impositius que deixin de complir les condicions de l'article 101 del LIS per ser considerades entitats de reduïda dimensió, les pèrdues efectuades en aquests períodes impositius per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències dels deutors, no seran deduïbles fins a l'import del saldo de la pèrdua per deteriorament quan l'entitat tenia la consideració d'empresa de reduïda dimensió.

A tenir en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn l'any 2020 i l'any 2021, el Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, estableix al seu article 14 que els contribuents de l'Impost sobre Societats que compleixin les condicions de l'article 101 del LIS per ser considerats empreses de reduïda dimensió, podran deduir, en els esmentats períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan hagin transcorregut tres mesos des del venciment de l'obligació que es refereix la lletra a) de l'article 13.1 del LIS.

D'aquesta forma, per a les empreses de reduïda dimensió es redueix en els esmentats períodes el termini establert per poder deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors, passant de 6 mesos a 3 mesos, el temps que s'exigeix que hagi transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'impost.