Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Reserva d'anivellament

Regulació: Article 105 LIS

1.Àmbit d'aplicació

Podran aplicar aquest incentiu fiscal les entitats que reuneixin els requisits de l'article 101 del LIS per ser considerades empreses de reduïda dimensió en el període impositiu, i apliquin el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 de l'esmentada Llei.

2.Import i límits

Les empreses de reduïda dimensió que apliquin aquest incentiu fiscal, podran minorar la seva base imposable positiva fins i tot el 10 per cent del seu import.

No obstant això, l'esmentada minoració no podrà superar l'import d'1 milió d'euros.

Si el període impositiu tingués una durada inferior a un any, l'import de la minoració no podrà superar el resultat de multiplicar 1 milió d'euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

Aquesta minoració de la base imposable positiva es tindrà en compte als efectes de determinar els pagaments fraccionats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 40 del LIS.

Les quantitats a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a l'acabament del període impositiu en què es realitzi l'esmentada minoració, sempre que el contribuent tingui una base imposable negativa, i fins a l'import de la mateixa.El import restant s'addicionarà a la base imposable del període impositiu corresponent a la data de conclusió del referit termini.

3.Dotació de la reserva

Les empreses de reduïda dimensió que apliquin aquest incentiu fiscal, hauran de dotar una reserva per l'import de la minoració recollit en l'apartat anterior, que serà indisponible fins al període impositiu en què es produeixi l'addició a la base imposable de l'entitat de les quantitats a què es refereix l'apartat anterior.

La reserva s'haurà de dotar amb càrrec als resultats positius de l'exercici en què es realitzi la minoració en base imposable.En cas de no poder dotar-se aquesta reserva, la minoració estarà condicionada que la mateixa es doti amb càrrec als primers resultats positius d'exercicis següents respecte dels quals resulti possible realitzar aquesta dotació.

No s'entendrà que s'ha disposat de la referida reserva en els següents casos:

  • Quan el soci o accionista exerceixi el seu dret a separar-se de l'entitat.

  • Quan la reserva s'elimini, totalment o parcialment, com a conseqüència d'operacions a les que resulti d'aplicació el règim fiscal especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors establert al Capítol VII del Títol VII del LIS.

  • Quan l'entitat hagi d'aplicar la referida reserva en virtut d'una obligació de caràcter legal.

Les quantitats destinades a la dotació de la reserva prevista en aquest article no podran aplicar-se, simultàniament, al compliment de la reserva de capitalització establerta a l'article 25 del LIS ni de la Reserva per a Inversions en les Canàries prevista a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

Data en què s'ha de dotar la reserva

L'article 273 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, n'estableix en el seu apartat 1 que la junta general resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.En conseqüència, la reserva d'anivellament s'haurà de dotar en el moment determinat per la norma mercantil per a l'aplicació del resultat de l'exercici.

Exemple:

La Societat «A» l'exercici econòmic de la qual inclou des d'1 de gener a 31 de desembre, a efectes de minorar la base imposable del període impositiu 2021, quan la junta general resolgui sobre l'aplicació del resultat de l'exercici el 2021, podrà dotar la reserva d'anivellament.

4.Incompliment

Si s'incompleixen els requisits exigits per la normativa per poder aplicar aquest incentiu fiscal, s'haurà d'integrar a la quota íntegra del període impositiu en què tingui lloc l'incompliment, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han estat objecte de minoració, incrementades en un 5 per cent, a més dels interessos de demora.

El ingrés de la quota íntegra incrementada i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en què s'hagin incomplert els requisits. L'esmentat import s'haurà de recollir en la casella [01038] «Increment per incompliment reserva d'anivellament (art. 105.6 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, el desglossament del qual es realitzarà en el quadre «Reserva d'anivellament» de la pàgina 20 bis de l'esmentat model.