Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reserva d'anivellament

Regulació: Article 105 LIS

1. Àmbit d'aplicació

Podran aplicar aquest incentiu fiscal les entitats que reuneixin els requisits de l'article 101 de la LIS per ser considerades petites empreses durant el període impositiu, i apliquin el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 d'aquesta Llei.

2. Import i límits

Les petites empreses que apliquin aquest incentiu fiscal, podran minorar la seva base imposable positiva fins al 10 per cent del seu import.

No obstant això, aquesta minoració no podrà superar l'import d'1 milió d'euros.

Si el període impositiu tingués una durada inferior a un any, l'import de la minoració no podrà superar el resultat de multiplicar 1 milió d'euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

Aquesta minoració de la base imposable positiva es tindrà en compte als efectes de determinar els pagaments fraccionats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 40 de la LIS.

Les quantitats a les que s'ha feta referència en el paràgraf anterior, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en què es realitzi aquesta minoració, sempre que el contribuent tingui una base imposable negativa, i fins a l'import de la mateixa. L'import restant s'addicionarà a la base imposable del període impositiu corresponent a la data de conclusió del referit termini.

3. Dotació de la reserva

Les petites empreses que apliquin aquest incentiu fiscal, hauran de dotar una reserva per l'import de la minoració recollit en l'apartat anterior, que serà indisponible fins al període impositiu en què es produeixi l'addició a la base imposable de l'entitat de les quantitats a què es refereix l'apartat anterior.

La reserva haurà de dotar-se amb càrrec als resultats positius de l'exercici en què es realitzi la minoració en base imposable. En cas de no poder-se dotar aquesta reserva, la minoració estarà condicionada a què la mateixa es doti amb càrrec als primers resultats positius d'exercicis següents respecte dels que resulti possible realitzar aquella dotació.

No s'entendrà que s'ha disposat de la referida reserva en els següents casos:

  • Quan el soci o accionista exerceixi el seu dret a separar-se de l'entitat.

  • Quan la reserva s'elimini, totalment o parcialment, com a conseqüència d'operacions a les que resulti d'aplicació el règim fiscal especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors establert en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

  • Quan l'entitat hagi d'aplicar la referida reserva en virtut d'una obligació de caràcter legal.

Les quantitats destinades a la dotació de la reserva prevista en aquest article no podran aplicar-se, simultàniament, al compliment de la reserva de capitalització establerta en l'article 25 de la LIS ni de la Reserva per a Inversions a les Canarias prevista en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

Data en què ha de dotar-se la reserva

L'article 273 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, estableix en el seu apartat 1 que la junta general resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat. En conseqüència, la reserva d'anivellament haurà de dotar-se en el moment determinat per la norma mercantil per a l'aplicació del resultat de l'exercici.

Exemple:

La Societat «A» exercici econòmic del qual comprèn des d'1 de gener a 31 de desembre, a l'efecte de minorar la base imposable del període impositiu 2021, quan la junta general resolgui sobre l'aplicació del resultat de l'exercici 2021, podrà dotar la reserva d'anivellament.

4. Incompliment

Si s'incompleixen els requisits exigits per la normativa per poder aplicar aquest incentiu fiscal, s'haurà d'integrar en la quota íntegra del període impositiu en què tingui lloc l'incompliment, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han estat objecte de minoració, incrementades en un 5 per cent, a més dels interessos de demora.

L'ingrés de la quota íntegra incrementada i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el que s'hagin incomplert els requisits. Aquest import s'haurà de recollir en la casella [01038] «Increment per incompliment reserva d'anivellament (art. 105.6 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, desglossament del qual es realitzarà en el quadre «Reserva d'anivellament »de la pàgina 20 bis d'aquest model.