Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les entitats que apliquin el règim especial previst en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella 00012 SOCIMI

  Hauran de marcar aquesta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es refereix l'article 2.1 c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que compleixin els requisits establerts en l'esmentada norma.

  Aquesta casella s'haurà de marcar tant en el període impositiu en què les entitats hagin optat (mitjançant la corresponent comunicació a què es refereix l'article 8.1 de la Llei 11/2009) per aplicar el règim especial, com en els successius períodes en què continuïn aplicant el règim especial i que concloguin abans que es comuniqui la renúncia a l'esmentat règim.

  En el període impositiu que s'opti per aplicar el règim especial de les SOCIMI, les esmentades entitats hauran de marcar també la casella [00064] «Règim Fiscal entrada SOCIMI» de la pàgina 1 del model 200.

 • Casella 00064 Règim Fiscal entrada SOCIMI

  Hauran de marcar aquesta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es refereix l'article 2.1.c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que compleixin els requisits establerts en l'esmentada norma, en el període impositiu en el qual hagin optat per aplicar el règim tributari especial de les SOCIMI previst en l'esmentada Llei 11/2009.

  Les societats que optin per l'aplicació d'aquest règim fiscal especial, que estiguessin tributant per un altre règim diferent, hauran de tenir en compte les regles aplicables al règim d'entrada al règim especial previstes en el article 12 de la Llei 11/2009.

  Segons s'estableix en el article 8.1 de la Llei 11/2009, la opció per aplicar el règim especial es deurà adoptar per la junta general d'accionistes i deurà comunicar-se a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del domicili fiscal de l'entitat, abans dels tres últims mesos previs a la conclusió del període impositiu.La comunicació realitzada fora d'aquest termini impedirà d'aplicar aquest règim fiscal en l'esmentat període impositiu.

  El règim fiscal especial s'aplicarà en el període impositiu que finalitzi posteriorment a l'esmentada comunicació i en els successius que concloguin abans que es comuniqui la renúncia al règim.

 • Casella 00057 Règim Fiscal sortida SOCIMI

  Marcaran aquesta casella aquelles entitats que estiguessin tributant pel règim fiscal especial de les SOCIMI i passin a tributar per un règim de l'Impost sobre Societats diferent, i que hagin obtingut rendes derivades de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passi a tributar pel règim fiscal diferent al de les SOCIMI, quan aquesta transmissió sigui realitzada en períodes en què és d'aplicació aquest règim diferent, i que segons el disposat a l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hagin de gravar en el període objecte de declaració, la part de l'esmentada renda imputable als períodes impositius en què va resultar d'aplicació el règim especial de les SOCIMI.

  L'article 12.2 de la Llei 11/2009 estableix que en el cas de societats que estiguessin tributant pel règim fiscal de les SOCIMI i passin a tributar per un altre règim diferent, la renda derivada de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats a les que se'n refereix l'article 2.1 de la Llei 11/2009 posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passi a tributar per un altre règim fiscal diferent, realitzada en períodes en què és d'aplicació aquest altre règim diferent, s'entendrà generada de forma lineal, tret de prova en contrari, durant tot el temps de tinença de l'immoble transmès.

  La part de l'esmentada renda imputable a períodes impositius en què va resultar d'aplicació el règim de les SOCIMI, es gravarà segons l'establert en la Llei 11/2009.