Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la quota (pàgina 14 del model 200)

Per determinar la quota líquida positiva en la liquidació de l'Impost sobre Societats (casella [00592] de la pàgina 14 del model 200), les entitats que apliquin el règim especial de les SOCIMI, tindran en compte les següents especialitats:

 1. Per calcular la quota íntegra hauran de consignar en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, la suma dels productes obtinguts sobre els imports recollits en les caselles [00521] «Part de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%» y [00520] «Parteix de la base imposable del període impositiu que tributa al tipus general»:

  1. Sobre l'import de la casella [00521] s'aplicarà el tipus de gravamen del 0 per cent.Per tant, la quota íntegra que correspongui a aquesta part de la base imposable serà zero.

  2. Sobre l'import de la casella [00520], s'aplicarà el tipus general de l'impost que serà el mateix que va aplicar l'entitat en el règim pel qual tributava anteriorment a aplicar el règim especial de les SOCIMI.

   En els casos d'incompliment del requisit del termini de permanència a què es refereix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, o en els quals la societat passi a tributar per un altre règim diferent abans que es compleixi el referit termini, s'aplicarà el tipus general.

  En conseqüència, l'import a consignar a la casella [00562], serà el resultat de realitzar la següent operació:

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

  Cas especial de l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre

  En el cas previst a l'article 12.2 de la Llei 11/2009, és a dir, quan es generi renda derivada de la transmissió d'immobles que es tinguin a l'inici d'un exercici en el qual la societat passi a tributar per un altre règim fiscal diferent del de les SOCIMI i que es transmetin en períodes en el qual és d'aplicació aquest altre règim (aquest mateix criteri s'aplicarà a les rendes procedents de la transmissió de les participacions en altres entitats a què es refereix l'article 2.1 de l'esmentada llei), entenent-se generada l'esmentada renda de forma lineal en tots els anys de propietat de l'immoble, la quota íntegra del període impositiu la compondran la part relativa al règim diferent del SOCIMI i la part corresponent a les referides transmissions gravades segons l'establert en l'esmentada llei.

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

 2. Per calcular la quota líquida positiva l'import de la qual es consignarà a la casella [00592] de la pàgina 14 del model 200, s'ha de tenir en compte que les bonificacions i deduccions recollides a l'esmentada pàgina del model 200 no es poden aplicar sobre l'import consignat a la casella [00521] «Parteix de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%».

  En canvi, sí que es podran aplicar sobre l'import consignat a la casella [00520] «Parteix de la base imposable que tributa al tipus general», minorat prèviament per l'import recollit a la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200.

  En els casos d'incompliment del requisit del termini de permanència a què se'n refereix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, o en els quals la societat passi a tributar per un altre règim diferent abans que es compleixi el referit termini, podran ser aplicables les bonificacions i les deduccions que, en el seu cas, poguessin correspondre.

 3. Una vegada obtinguda la quota líquida positiva (casella [00592]), el model 200 s'emplenarà segons l'indicat al llarg d'aquest Manual Pràctic respecte del règim general de l'Impost sobre Societats.

 4. Incompliment.Les societats que apliquin i/o hagin aplicat el règim fiscal especial de les SOCIMI i hi hagin incomplert el termini de 3 anys de permanència a què es refereix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, conforme a l'establert a l'article 9.1 de la Llei 11/2009, hauran d'incloure en les caselles [00633] i [00642] «Increment per incompliment de requisits SOCIMI» (en el cas que tributi exclusivament a l'Estat o davant d'una o diverses de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, les quotes íntegres i, en el seu cas, altres quantitats, resultants de gravar les rendes generades en ocasió de la transmissió d'immobles i participacions d'acord amb el règim general de l'Impost sobre Societats en ordre a procedir a la regularització pertinent prevista a l'article 125.3 del LIS.

  Així mateix, les societats que havent optat per l'aplicació del règim especial de les SOCIMI amb les condicions previstes en la disposició transitòria primera de la Llei 11/2009 incompleixin les esmentades condicions i, per tant, passin a tributar pel règim general de l'Impost sobre Societats, hauran d'incloure en aquestes caselles l'import de la diferència a què es refereix el segon paràgraf de l'esmentada disposició transitòria.

  En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà en les caselles [00633] i [00642] els imports que sigui procedent reintegrar en la present declaració pels conceptes referits en el paràgraf anterior i en la proporció que correspongui a cada Administració.