Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats del règim fiscal

Regulació: Article 9 Llei 11/2009

Les SOCIMI que optin per l'aplicació d'aquest règim fiscal especial, es regiran pel disposat en la Llei de l'Impost sobre Societats, sense perjudici de les disposicions especials previstes en la Llei 11/2009:

 1. Tributaran al tipus de gravamen del 0 per cent en l'Impost sobre Societats.

 2. En el cas que generin bases imposables negatives, no podran aplicar el disposat a l'article 26 de la LIS.

 3. Tampoc no podran aplicar el règim de deduccions i bonificacions establert als Capítols II, III i IV del Títol VI del LIS.

 4. En el supòsit que incompleixin el requisit de permanència de 3 anys, que fa referència l'article 3.3 de la Llei 11/2009 o quan, qualsevol que fos la causa, es passi a tributar per un altre règim diferent en l'Impost sobre Societats abans que finalitzi l'esmentat termini:

  • En el cas de immobles, implicarà la tributació de totes les rendes generades per aquests immobles en tots els períodes impositius en què hagués resultat d'aplicació aquest règim especial, d'acord amb el règim general i el tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats.

  • En el cas de accions o participacions, implicarà la tributació d'aquella part de les rendes generades en ocasió de la transmissió, d'acord amb el règim general i el tipus general del gravamen de l'Impost sobre Societats.

  Totes aquestes regularitzacions es duran a terme conforme a l'establert a l'article 125.3 del LIS.

 5. Els dividends o participacions en beneficis distribuïts per les SOCIMI respecte dels que s'hagi aplicat el règim especial previst per a aquestes entitats estaran sotmesos a retenció o ingrés a compte, quan el perceptor sigui un contribuent de l'Impost sobre Societats, del IRNR amb i sense establiment permanent o del IRPF.

  No existirà obligació de retenir quan el perceptor sigui una entitat que reuneixi els requisits per a l'aplicació de la Llei 11/2009.