Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Gravàmens especials

1.Gravamen especial sobre els beneficis distribuïts

 1. Tipus de gravamen

  Les SOCIMI tributaran un tipus de gravamen especial del 19 per cent sobre l'import íntegre de dividends o participacions en beneficis distribuïts als socis quan:

  • La participació en el capital social de l'entitat sigui igual o superior al 5 per cent i

  • Els esmentats dividends en seu dels seus socis, estiguin exempts o tributin un tipus inferior al 10 per cent.

  Aquest gravamen tindrà la consideració de quota de l'Impost sobre Societats.

  Aquest gravamen no s'aplicarà quan el soci que percep el dividend sigui una entitat a la qual s'apliqui la Llei 11/2009.

  Tampoc no resultarà d'aplicació quan els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per entitats no residents que tinguin per objecte social principal la tinença de participacions en el capital d'altres SOCIMI o en el d'altres entitats no residents en territori espanyol que tinguin el mateix objecte social que aquelles i que estiguin sotmeses a un règim similar a l'establert per a les SOCIMI quant a la política obligatòria, legal o estatutària, de distribució de beneficis, respecte d'aquells socis que:

  • Posseeixin-ne una participació igual o superior al 5 per cent en el capital social d'aquelles, i

  • Tributin pels esmentats dividends o participacions en beneficis, almenys, al tipus de gravamen del 10 per cent.

 2. Meritació

  Aquest gravamen es reportarà el dia del acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan competent.

 3. Autoliquidació i ingrés

  L'import del gravamen especial s'ha d'autoliquidar i ingressar a través del model 217 aprovat per l'Ordre HFP/1922/2016, de 19 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació.

  El seu presentació es farà de forma obligatòria per via electrònica.

  Aquest gravamen especial no s'aplica i, per tant, no existirà obligació de presentar el model 217 en els següents supòsits:

  • Quan el dividend sigui percebut per una entitat a la qual s'apliqui la Llei 11/2009.

  • Quan els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per entitats no residents que tinguin per objecte social principal la tinença de participacions en el capital d'altres SOCIMI o en el d'altres entitats no residents en territori espanyol que tinguin el mateix objecte social que aquelles i que estiguin sotmeses a un règim similar a l'establert per a les SOCIMI quant a la política obligatòria, legal o estatutària, de distribució de beneficis, respecte d'aquells socis que:

   • Posseeixin-ne una participació igual o superior al 5 per cent en el capital social d'aquelles, i

   • Tributin pels esmentats dividends o participacions en beneficis, almenys, al tipus de gravamen del 10 per cent.

2.Gravamen especial sobre els beneficis no distribuïts

 1. Tipus de gravamen

  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, les SOCIMI tributaran a un tipus del 15 per cent sobre l'import dels beneficis obtinguts a l'exercici que no sigui objecte de distribució, en la part que procedeixi de rendes que no hagin tributat al tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats ni es tracti de rendes acollides al període de reinversió de 3 anys regulat en la lletra b) de l'article 6.1 de la Llei 11/2009.

  Aquest gravamen tindrà la consideració de quota de l'Impost sobre Societats.

 2. Meritació

  Aquest gravamen especial es reportarà el dia del acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la junta general d'accionistes, o òrgan equivalent.

 3. Autoliquidació i ingrés

  L'import del gravamen especial s'ha d'autoliquidar i ingressar a través del model 237 aprovat per l'Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació.

  El seu presentació es farà de forma obligatòria per via electrònica.