Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de l'entrada-sortida del règim fiscal especial

Regulació: Article 12 Llei 11/2009

1.Entitats que estan tributant per un règim tributari diferent, i opten per l'aplicació del règim especial de les SOCIMI

Hauran d'actuar de la següent forma:

  • Els ajustaments fiscals pendents de revertir en la base imposable en el moment d'aplicació del present règim, s'integraran d'acord amb el règim general i el tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats.

  • Les bases imposables negatives que estiguessin pendents de compensació en el moment d'aplicació del present règim, es compensaran amb les rendes positives que, en el seu cas, tributin sota el règim general, en els termes establerts a l'article 26 de la LIS.

  • La rendeix derivada de la transmissió d'immobles tinguts anteriorment a l'aplicació d'aquest règim, de les participacions en altres societats que es refereix l'article 2.1 de la Llei 11/2009, així com de la resta d'elements de l'actiu, realitzada en períodes impositius en què és d'aplicació el règim de les SOCIMI, s'entendrà generada, tret de prova en contrari, de forma lineal durant el temps de tinença de l'immoble, participació o un altre element de l'actiu transmesos.

    Quant a la part de l'esmentada renda imputable als períodes impositius anteriors, es gravarà aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari anterior a l'aplicació del règim de les SOCIMI.

  • Les deduccions en la quota íntegra pendents d'aplicar, es deduiran de la quota íntegra que, en el seu cas, procedeixi de l'aplicació del règim general, en els termes establerts en el Títol VI del LIS.

2.Entitats que estiguessin tributant pel règim especial de les SOCIMI i passin a tributar per un altre règim diferent

La renda derivada de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats que es refereix el article 2.1 de la Llei 11/2009, tinguts a l'inici del període impositiu en què la societat passi a tributar per un altre règim fiscal diferent, realitzada en períodes impositius que és d'aplicació aquest altre règim, s'entendrà generada, tret de prova en contrari, de forma lineal durant tot el temps de tinença de l'immoble o participació transmesos.

Quant a la part de l'esmentada renda imputable al període impositiu en què va resultar d'aplicació el règim de les SOCIMI, es gravarà segons l'establert en la Llei 11/2009.