Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per doble imposició interna intersocietària

Segons el disposat a l'article 32 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, els socis de les cooperatives protegides tenen dret en relació amb els retorns cooperatius, a una deducció en la quota del 10 per 100 dels percebuts.

En el supòsit que els retorns procedeixin d'una cooperativa especialment protegida i que, per tant, s'haguessin beneficiat de la bonificació prevista a l'article 34 de la Llei 20/1990, aquesta deducció serà del 5 per 100 dels esmentats retorns.

Emplenament del model 200

En la casella [00577] «Deducció per doble imposició interna intersocietària al 5/10% (cooperatives)» de la pàgina 14 del model 200, es consignarà la deducció que resulti d'aplicar el percentatge del 10 per 100 (5 per 100 en el cas de societats cooperatives especialment protegides) sobre l'import dels retorns computats pel contribuent a l'exercici, sempre que els esmentats retorns procedeixin de societats cooperatives que hagin tributat al seu torn sense bonificació ni cap reducció per l'Impost sobre Societats.

A tenir en compte:

La deducció es determina, per a cada grup homogeni de títols, de la següent forma:

  • Deducció per doble imposició intersocietària al 5 per cent = A x 0,05
  • Deducció per doble imposició intersocietària al 10 per cent = A x 0,10

Sent «A» l'import íntegre dels retorns amb dret a deducció